e-Kadry i płace

Przyjęto projekt ustawy w sprawie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych 2012-05-27


Projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów wprowadza możliwość dostępu placówek medycznych do danych Centralnego Wykazu Ubezpieczonych on-line. Nowe przepisy mają obowiązywać od października.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada, że pacjent w przychodni będzie musiał podać jedynie numer PESEL, aby można było zweryfikować, czy jest ubezpieczony.

Jeśli nie uda się potwierdzić prawa do ubezpieczenia numerem PESEL (np. z powodu braku dostępu do internetu), będzie można przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów uprawniających do świadczeń, np. druk ZUS RMUA, legitymację rencisty lub emeryta. W przypadku braku takich dokumentów pacjent będzie mógł też złożyć oświadczenie, że jest ubezpieczony (za małoletnich będzie je składał opiekun faktyczny lub prawny).

Jeśli jednak pacjent złoży fałszywe oświadczenie, to NFZ obciąży go kosztami udzielonego świadczenia. W stanach nagłych oraz w przypadku gdy pacjent nie będzie mógł złożyć oświadczenia, będzie miał możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu.

Projekt przewiduje też rozwiązania umożliwiające Funduszowi szybkie odzyskiwanie kosztów świadczeń udzielonych osobom nieuprawnionym w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zaproponowano także zmiany, które mają poprawić zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego, zwłaszcza dzieci, oraz wyrejestrowywanie z niego. Chodzi także o zapewnienie przekazywania niezbędnych danych służących potwierdzaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, którymi dysponuje ZUS i KRUS.

Źródło: PAP