e-Kadry i płace

2012-05-13


15.05.2012:
 • Wytwórcy biokomponentów do biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdanie za I kwartał 2012 r.
  Producenci biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie za I kwartał 2012 r.
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
  Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
21.05.2012:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
  • firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie
  • pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za kwiecień
25.05.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za kwiecień
 • Wpłata zaliczki VAT za kwiecień przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w myśl art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w kwietniu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za kwiecień
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H-AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za kwiecień
28.05.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
31.05.2012:

 • Ostateczny termin złożenia w KRUS zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku z prowadzonej działalności gospodarczej za 2011 r. przez rolników ubezpieczonych w KRUS i prowadzących działalność gospodarczą
 • Przekazanie rocznego sprawozdania do NBP
 • Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne przekazują do ZUS informację o wysokości przychodu osiągniętego w całym ubiegłym okresie rozliczeniowym (art. 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych); obowiązek ten ciąży również na podmiotach zatrudniających, zleceniodawcach lub jednostkach organizacyjnych, w których osoby te pełnią służbę. Rokiem rozliczeniowym jest okres od 1 marca do końca lutego roku następnego.
 • Wpłata na rachunek bankowy ZFŚS kwoty stanowiącej równowartość 75% naliczonych odpisów na ten Fundusz
05.06.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
08.06.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
11.06.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie