e-Kadry i płace

2012-04-29


30.04.2012:
 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38)
 • Sprawdzenie przez płatników składek prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA za 2011 r.
07.05.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w kwietniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w kwietniu) – AKC-P
 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
10.05.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.05.2012:

 • Wytwórcy biokomponentów do biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdanie za I kwartał 2012 r.
  Producenci biopaliw przekazują Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie za I kwartał 2012 r.
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • II rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • II rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
21.05.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.05.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.05.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa