e-Kadry i płace

2012-04-01


02.04.2012:
 • Złożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego za 2011 r. o masie i ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz o masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej albo rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych za rok sprawozdawczy 2011 o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
 • Wprowadzający pojazd wpłaca opłatę za brak sieci zbierania pojazdów
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2012 r.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania oraz wpłacają podatek należny za 2011 r. (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D
 • Podatnicy, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają informację o otrzymanych darowiznach (CIT-D)
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu
 • ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji IFT-2/IFT-2R w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku od wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu (dotyczy m.in. odsetek i należności licencyjnych)
 • Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – informacja ZUS ZSWA
05.04.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
10.04.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
16.04.2012:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.04.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.04.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego