e-Kadry i płace

Zmiana wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe 2012-04-01


Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują nowe wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnicy składek zobowiązani do samodzielnego ustalenia wysokości tej stopy.

Przed sporządzeniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2012 r. powinni ustalić jej wysokość na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2012 r.

ZUS informuje, że w roku składkowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. wysokość stopy procentowej składki dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON będzie wynosiła 1,93% (50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup działalności).

Źródło: PAP