e-Kadry i płace

2012-03-18


20.03.2012:
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
  • firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie
  • pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za luty
26.03.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za luty
 • Wpłata zaliczki VAT za luty przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w lutym)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za luty
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za luty
 • Przygotowanie zestawienia obrotów i sald za rok obrotowy
28.03.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
02.04.2012:

 • Złożenie marszałkowi województwa sprawozdania rocznego za 2011 r. o masie i ilości opakowań wprowadzonych na rynek krajowy oraz o masie lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej albo rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
 • Zapłata opłaty produktowej
 • Złożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych za rok sprawozdawczy 2011 o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
 • Wprowadzający pojazd wpłaca opłatę za brak sieci zbierania pojazdów
 • Wpłata rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2012 r.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają w urzędzie skarbowym zeznania oraz wpłacają podatek należny za 2011 r. (jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) – CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-8/O, CIT-D
 • Podatnicy, którzy nie składają zeznania CIT-8, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają informację o otrzymanych darowiznach (CIT-D)
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w przypadku gdy rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu
 • ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji IFT-2/IFT-2R w związku z pobraniem zryczałtowanego podatku od wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu (dotyczy m.in. odsetek i należności licencyjnych)
 • Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – informacja ZUS ZSWA
05.04.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
10.04.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie