e-Kadry i płace

2012-03-04


05.03.2012:
 • Zapłata składek za luty na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.03.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lutym podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w lutym) – AKC-P
12.03.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za luty na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.03.2012:

 • Wprowadzający sprzęt elektryczny lub elektroniczny jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdań za II półrocze 2011 r. oraz wykazu zakładów przetwarzania, z którymi zawarł umowę
 • Zbierający zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania za II półrocze 2011 r.
 • Prowadzący zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania za II półrocze 2011 r.
 • Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku są obowiązani do sporządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania za II półrocze 2011 r
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska informacji o wysokości należnej opłaty produktowej za 2011 r.
 • Wprowadzający pojazd jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania za 2011 r. o wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
 • Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazuje Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz marszałkowi województwa sprawozdanie za 2011 r.
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za luty (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
 • I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
 • Zapłata składek za luty na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi, ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie, oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
20.03.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
26.03.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.03.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa