e-Kadry i płace

2012-02-19


20.02.2012:
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych (termin obowiązuje podatników, u których rok podatkowy równa się kalendarzowemu)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
27.02.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za styczeń (z uwzględnieniem rocznej korekty VAT odliczonego w 2011 r.)
 • Wpłata zaliczki VAT za styczeń przez podatników rozliczających się kwartalnie na deklaracji VAT-7D
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń (dotyczy wyłącznie podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w styczniu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za styczeń
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-EN, INF-A–INF-K za styczeń
28.02.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
29.02.2012:

 • Opłata roczna za 2011 r. wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
 • Przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy podatnikom i urzędom skarbowym (PIT-11)
 • Roczne obliczenie podatku przez płatnika (PIT-40) od dochodu pracownika, który złożył oświadczenie (PIT-12); przekazanie PIT-40 pracownikom i urzędom skarbowym
 • Przekazanie podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organy rentowe (PIT-40A/11A)
 • Sporządzenie informacji za 2011 r. o wysokości przychodów z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1 updof) oraz niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych i przekazanie jej podatnikom i urzędom skarbowym (PIT-8C)
 • Płatnicy dokonujący wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania przekazują imienne informacje IFT-1/IFT-1R tym osobom oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawie opodatkowania osób zagranicznych
 • Przekazanie do ZUS informacji o przychodach osiąganych przez emerytów i rencistów
05.03.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.03.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
12.03.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie