e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2006-01-05


Uchwała z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt II PZP 9/05).
Nauczyciel, zwolniony od pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej z prawem do wynagrodzenia w trybie przepisów art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 79, poz. 854 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 71, poz. 336) zachowuje u pracodawcy prawo do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 ze zmianami).

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt II UZP 14/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy wznowienie postępowania w sprawie niezakończonej prawomocną decyzją jest właściwą drogą do dochodzenia przez pracodawcę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwoty stanowiącej równowartość odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, wypłaconego pracownikowi przez tego pracodawcę, jako jednostkę uspołecznioną na podstawie uznanego za niezgodny z art. 2 i 32 Konstytucji Rzeczypospolitej art. 32 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144)?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 13 grudnia 2005 r. (sygn. akt II UZP 15/05).
Do wznowienia postępowania w trybie art. 83a ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) mają zastosowanie przepisy Działu VI, Tytułu VI, Księgi Pierwszej Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Źródło: www.sn.pl