e-Kadry i płace

2012-02-05


06.02.2012:
 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.02.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
  Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w styczniu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w styczniu) – AKC-P
10.02.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.02.2012:

 • Przesłanie rocznego sprawozdania za 2011 r. przez prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami (współwłaścicielami) oraz przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które są one zarejestrowane (DT-1)
  I rata podatku od środków transportowych
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Zapłata składek za styczeń na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi (zakładami budżetowymi, gospodarstwami pomocniczymi) ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
20.02.2012:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych; dotyczy również lat następnych (termin obowiązuje podatników, u których rok podatkowy równa się kalendarzowemu)
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych; dotyczy również lat następnych
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
27.02.2012:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.02.2012:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
05.03.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze