e-Kadry i płace

2012-01-22


25.01.2012:
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za grudzień 2011 r.
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za IV kwartał 2011 r. przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT UE za grudzień lub IV kwartał 2011 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2011 r.)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za grudzień 2011 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, INF-A, INF-B, INF-C, INF-F, INF-I, INF-K za grudzień 2011 r.
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za IV kwartał 2011 r. przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
30.01.2012:

 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy
31.01.2012:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Deklaracja roczna za 2011 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Deklaracja roczna za 2011 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
 • Informacja za 2011 r. o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-3/IFT-3R)
 • Złożenie informacji PIT-14 za 2011 r. o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz o wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (składana przez spółdzielnie mieszkaniowe i banki)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 r. (PIT-28); wpłata ryczałtu za grudzień 2011 r. lub IV kwartał 2011 r. w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2011 r. (PIT-16A)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2011 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (CIT-6R)
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2011 r. (CIT-9R)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2011 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2011 r. (CIT-11R)
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2012 r. (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Przekazanie ZUS IWA za 2010 r. do ZUS
06.02.2012:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.02.2012:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.02.2012:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie