e-Kadry i płace

2012-01-08


09.01.2012:
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobranego przez płatnika w grudniu 2011 r.
 • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w grudniu 2011 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2011 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
 • Deklaracja o wpłacie akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (dotyczy samochodów osobowych sprzedanych w grudniu 2011 r.) – AKC-P
 • Złożenie oświadczenia w celu rocznego rozliczenia podatku dochodowego za 2011 r. przez płatnika (PIT-12)
10.01.2012:

 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową przekazują NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za IV kwartał 2011 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za grudzień 2011 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
16.01.2012:

 • Zakończenie inwentaryzacji składników majątku jednostki
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za grudzień lub IV kwartał 2011 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej, którzy składają informacje podsumowujące za ten okres w terminie do 25 stycznia 2012 r.)
 • Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2012 r. (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
 • Zapłata składek za grudzień 2011 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez płatników niebędących jednostkami budżetowymi (zakładami budżetowymi, gospodarstwami pomocniczymi) ani osobami fizycznymi opłacającymi składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
20.01.2012:

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez:
  • osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • jednostki sektora finansów publicznych:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • firmy inwestycyjne:
  a) prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie (sprawozdanie miesięczne)
  b) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  • pozostałych rezydentów:
  a) u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł (sprawozdanie miesięczne)
  b) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  c) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
  d) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • Zaliczka na podatek dochodowy wpłacana przez podatników mających inny rok podatkowy niż kalendarzowy
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania liniowym podatkiem składane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu 2011 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2011 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Zawiadomienie o wyborze kwartalnej metody opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania)
 • Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej lub o rezygnacji z tej metody rozliczeń (składane w przypadku decyzji podatnika o zmianie formy opodatkowania) – PIT-16
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-II-b, DEK-W, DEK-Z za grudzień 2011 r.
 • Informacja za II półrocze 2011 r. składana wojewodom przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej (INF-W)
 • Rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2011 r. (DEK-R)
25.01.2012:

 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7 za grudzień 2011 r.
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za IV kwartał 2011 r. przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT UE za grudzień lub IV kwartał 2011 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT – zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych u nabywcy (dotyczy czynności, dla których obowiązek podatkowy powstał w grudniu 2011 r.)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za grudzień 2011 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, INF-A, INF-B, INF-C, INF-F, INF-I, INF-K za grudzień 2011 r.
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za IV kwartał 2011 r. przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
31.01.2012:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Deklaracja roczna za 2011 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Deklaracja roczna za 2011 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
 • Informacja za 2011 r. o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-3/IFT-3R)
 • Złożenie informacji PIT-14 za 2011 r. o wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego oraz o wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej (składana przez spółdzielnie mieszkaniowe i banki)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2011 r. (PIT-28); wpłata ryczałtu za grudzień 2011 r. lub IV kwartał 2011 r. w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2011 r. (PIT-16A)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2011 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (CIT-6R)
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2011 r. (CIT-9R)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2011 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2011 r. (CIT-11R)
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na 2012 r. (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
 • Przekazanie ZUS IWA za 2010 r. do ZUS