e-Kadry i płace

Urlopy macierzyńskie i ojcowskie będą dłuższe 2012-01-08


W 2012 r. urlopy macierzyńskie i ojcowskie są dłuższe. Matki będą mogły wykorzystać 24 tygodnie urlopu, a ojcowie 2 tygodnie.

Urlop macierzyński złożony jest z dwóch części - 20 tygodni podstawowego urlopu i dodatkowego - udzielanego na wniosek pracownika - wynosi on dwa tygodnie w przypadku jednego dziecka lub trzy, gdy jest poród mnogi.

W 2012 r. i 2013 r. dodatkowy urlop wyniesie do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 6 tygodni w przypadku porodu mnogiego. W 2014 r. i w latach następnych dodatkowy urlop wyniesie do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Jeśli matka po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego nie będzie zamierzała korzystać z dodatkowego urlopu, wtedy wykorzystać go może ojciec. Istnieje możliwość łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z pracą u pracodawcy, który go udziela, ale w wymiarze nie wyższym niż pół etatu. Dodatkowy urlop przysługuje również rodzicom zastępczym i adoptującym dziecko.

Z początkiem roku wydłużone zostały także urlopy ojcowskie. W 2012 r. ojcom przysługiwać będą 2 tygodnie urlopu. Urlop ojcowski może być wykorzystany przez pracownika w dowolnym momencie pierwszego roku życia dziecka - również w trakcie urlopu matki.
Do urlopu ojcowskiego ma prawo jedynie ojciec, więc jeśli go nie wykorzysta, przepada. Udziela się go na pisemny wniosek pracownika, który pracodawca musi uwzględnić.

Za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na takich samych warunkach, jak w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego.

ZUS szacuje, że liczba mężczyzn, którzy w mijającym roku skorzystali z urlopu ojcowskiego wyniosła 12,4 tys. Są to jednak tylko osoby, których wypłaty z tytułu urlopu realizowane były przez ZUS w ramach wypłat własnych, a więc dane te nie obejmują pracowników, którym zasiłki wypłacają płatnicy składek, czyli zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 osób.

Źródło: PAP