e-Kadry i płace

2011-11-27


28.11.2011:
 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe oraz złożenie deklaracji za październik WZP-1M
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji za październik WZS-1M
30.11.2011:

 • Deklaracja o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w 2012 r. składana przez podatników, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L)
 • Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym składane przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (dot. również lat następnych)
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
05.12.2011:

 • Zapłata składek za listopad na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.12.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
12.12.2011:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.12.2011:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.12.2011:

 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą