e-Kadry i płace

Mniejsze ograniczenia we wpłatach na PFRON 2011-09-05


Sejm chce zmniejszyć ograniczenia, które dotyczą obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu zakupu usługi lub produktu od firmy zatrudniającej osoby niepełnosprawne.

Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a także osiąga najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będzie mógł udzielić kontrahentowi ulgi we wpłatach na PFRON.

Propozycja takiej zmiany pojawiła się w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Obecnie, aby otrzymać ulgę w karze na PFRON, czyli płacić mniej za niezatrudnianie osób niepełnosprawnych, należy zakupić usługę lub produkt od firmy, która zatrudnia najmniej 25 pracowników niepełnosprawnych, wśród których jest co najmniej 30% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale tylko ze schorzeniami specjalnymi, czyli np.: niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją.

Powyższe wymagania spełnić mogły tylko niektóre firmy. Większość utraciła uprawnienia, a jednocześnie dodatkowe korzyści wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Źródło: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych