e-Kadry i płace

Nowe zasady wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego 2011-08-21


Sejm pracuje nad projektem ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zawiera propozycje zmian do Kodeksu pracy, zgodnie z którymi zostanie wydłużony termin na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego.

Kodeks pracy zawiera obowiązek udzielenia pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego do końca marca następnego roku (art. 168 k.p.). Projektodawcy zauważają, że art. 168 k.p. określa granicę czasową udzielenia urlopu zaległego – jest to koniec pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, niezależnie od tego, czy przyczyny powodujące to przesunięcie leżą po stronie pracownika czy pracodawcy. Wskazany w przepisie termin należy traktować jako ostateczny, gdyż przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości dalszego przesuwania terminu urlopu, tym bardziej że ustawodawca używa w przepisie zwrotu „najpóźniej do końca pierwszego kwartału”.

Obowiązująca regulacja bardzo często prowadzi do sytuacji powstawania zaległości urlopowych, z uwagi na stosunkowo krótki, 3-miesięczny termin na wykorzystanie przez pracowników zaległego urlopu. Projektodawcy mając powyższe na uwadze, zaproponowali zmianę przepisu art. 168 k.p. polegającą na wydłużeniu terminu na udzielenie pracownikom zaległego urlopu do 31 lipca następnego roku.

Źródło: kadry.infor.pl