e-Kadry i płace

Bezrobotny straci zasiłek jeśli skorzysta ze stypendium na zmianę zawodu 2011-06-26


Osoba bezrobotna, która uczestniczy w unijnym szkoleniu przygotowującym do zmiany zawodu musi zrzec się stypendium, jeśli chce zachować status i prawo do zasiłku.

„Dziennik Gazeta Prawna” wyjaśnia, że nie wszystkie osoby, które decydują się na udział w unijnym szkoleniu, a są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, wiedzą, że mogą stracić status bezrobotnego. Wystarczy, że zostaną objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W większości projektów szkoleniowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) obowiązek taki istnieje, ponieważ kursantom wypłacane jest stypendium szkoleniowe.

Jeszcze do ubiegłego roku powiatowe urzędy pracy nie pozbawiały ich statusu, jeśli szkolenie odbywało się w miejscu zarejestrowania, a osoby te deklarowały gotowość podjęcia pracy w przypadku przedstawienia im oferty. Bezrobotny mógł być pozbawiony statusu tylko wtedy, gdy otrzymywał stypendium szkoleniowe w wysokości wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednak zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 257, poz. 1725), z rejestru PUP może wykluczyć bezrobotnego sam fakt objęcia ubezpieczeniem społecznym.

539 tys. osób ukończyło szkolenia z PO KL przygotowujące do powrotu na rynek pracy

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna