e-Kadry i płace

2011-03-20


21.03.2011:
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za luty
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w lutym wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki za luty na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za luty
 • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.03.2011:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.03.2011:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
31.03.2011:

 • Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (CIT-8)
05.04.2011:

 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
07.04.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu