e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2005-12-21


Uchwała z dnia 8 grudnia 2005 r. (sygn. akt I PZP 3/05).
Okres faktycznego wykonywania przez prokuratora obowiązków służbowych w wyższej jednostce organizacyjnej prokuratury w ramach delegacji służbowej nie jest okresem pracy na innym odpowiednio równorzędnym stanowisku prokuratorskim - w rozumieniu art. 62 ust. 1d ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl


Uchwała z dnia 7 grudnia 2005 r. (sygn. akt III SZP 3/05).
W sytuacji, gdy operator publicznej sieci telekomunikacyjnej obowiązany jest do ustalenia w umowie z innym operatorem warunków zapewniających dostęp telekomunikacyjny, w tym także dostęp do budynków i infrastruktury komunikacyjnej (art. 96 w związku z art. 79, art. 80 ust. 1 pkt 1 i art. 80 ust. 4 oraz art. 83 - art. 85 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 73, poz 852 ze zm. - a obecnie: art. 139 w związku z art. 27 - art. 30 i art. 31 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), stwierdzenie w postępowaniu antymonopolowym, wszczętym na podstawie art 44 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( jednolity tekst: Dz. U. z 2003r. Nr 86, poz. 804 ze zm.), że operator publicznej sieci telekomunikacyjnej nadużywa pozycji dominującej na rynku właściwym przez przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania lub rozwoju konkurencji, następuje po uprzednim zawarciu przez niego z innym operatorem umowy w sprawie warunków zapewniających dostęp telekomunikacyjny.


Źródło: www.sn.pl


Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. (sygn. akt III PZP 2/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
" Czy przejęcie zadań w zakresie ratownictwa medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM - MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wyniku wygrania konkursu zorganizowanego przez Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych stanowi przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 23 (1) kp.? "
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.


Źródło: www.sn.pl


Postanowienie z dnia 7 grudnia 2005 r. (sygn. akt III SZP 4/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
" Czy w sytuacji, w której narzucone przez podmiot dominujący uciążliwe warunki umowy obejmują, jako świadczenie kontrahenta, zawarcie innej umowy, zaprzestanie stosowania praktyki monopolistycznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zmianami) następuje z chwilą zawarcia drugiej umowy? "
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.


Źródło: www.sn.pl