e-Kadry i płace

2011-01-23


25.01.2011:
 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
31.01.2011:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2010 r. oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Ostateczny termin zawiadomienia urzędu skarbowego o umowie leasingu samochodu z kratką zawartej do końca 2010 r.
 • Deklaracja roczna za 2010 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)
 • Deklaracja roczna za 2010 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR)
 • Roczna deklaracja o wysokości składki zdrowotnej odliczonej od karty podatkowej w 2010 r. (PIT-16A)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2010 r. (PIT-28)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2010 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP (CIT-6R)
 • Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2010 r. (CIT-11R)
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2010 r. (CIT-9R)
 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy
  Przekazanie ZUS IWA za 2010 r. do ZUS
07.02.2011:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
10.02.2011:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie