e-Kadry i płace

2011-01-09


17.01.2011:
  • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
  • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.01.2011:

  • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
  • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
  • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (dotyczy podatników dla których rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym)
  • Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.01.2011:

  • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
  • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego