e-Kadry i płace

Wyniki kontroli inspektorów PIP są nie do zaskarżenia 2011-01-09


Pracodawcy RP twierdzą, że brak sądowego nadzoru nad czynnościami kontrolnymi inspektorów PIP to bardzo poważne naruszenie konstytucyjnej zasady państwa prawa.

Inspektor pracy jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych zwanych nakazami, obligujących pracodawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień polegających na naruszeniu przepisów bądź zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a tym samym doprowadzenia do zgodnego z prawem stanu faktycznego.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wydawane przez inspektora pracy postanowienia dotyczące kontroli nie podlegają zaskarżeniu, ponieważ działania kontrolne prowadzone przez inspekcję pracy nie są przeprowadzane w trybie postępowania administracyjnego.

Pracodawcy RP obawiają się, że przyznanie tak dużej autonomii urzędnikom państwowym bez możliwości skontrolowania ich działań przez niezawisły sąd może stanowić duże pole do nadużyć. W praktyce przedsiębiorca nie może w żaden sposób zareagować m.in. na sposób żądania pisemnych i ustnych informacji o sprawach objętych kontrolą, legitymowania osób zatrudnianych przez pracodawców, wglądu w dokumenty pracodawcy itd.

Źródło: kadry.infor.pl