e-Kadry i płace

2010-10-24


28.10.2010:
  • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
  • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
05.11.2010:

  • Zapłata składek za październik na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
08.11.2010:

  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.11.2010:

  • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.11.2010:

  • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
  • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych