e-Kadry i płace

2010-10-10


11.10.2010:
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazywać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za III kwartał 2010 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.10.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
20.10.2010:

 • zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło,
 • zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych,
 • zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
25.10.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.10.2010:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa