e-Kadry i płace

2010-09-26


28.09.2010:
 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
30.09.2010:

 • Wniosek o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie członkowskim
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za sierpień o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa składany przez producentów rolnych
 • Przekazanie na rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części naliczonych odpisów na Fundusz
01.10.2010:

 • Rozpoczęcie inwentaryzacji wszystkich składników majątku jednostki w drodze spisu z natury, porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami, potwierdzenia sald na koniec roku obrachunkowego
05.10.2010:

 • Zapłata składek za wrzesień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
07.10.2010:

 • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
11.10.2010:

 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie