e-Kadry i płace

2010-08-01


02.08.2010:
  • Opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
  • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za czerwiec o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
05.08.2010:

  • Zapłata składek za lipiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP i Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
09.08.2010:

  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
  • Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w lipcu podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach krajowych osób prawnych
  • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych
10.08.2010:

  • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
  • Zapłata składek za lipiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA