e-Kadry i płace

2010-07-25


26.07.2010:
 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Zapłata VAT i złożenie deklaracji VAT-7K lub VAT-7D za II kwartał 2010 r. przez podatników, którzy wybrali metodę kwartalną rozliczenia VAT; złożenie informacji podsumowującej VAT UE za czerwiec lub II kwartał 2010 r. (dotyczy tylko podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Złożenie deklaracji VAT składanej przez podatników innych niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT; zarejestrowanych jako VAT UE dla celów dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (VAT-8)
 • Złożenie deklaracji VAT-9M oraz zapłata podatku przez podatników niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8, którzy są zobowiązani do zapłaty podatku z tytułu importu usług lub dostawy towarów, dla której są podatnikami (dotyczy importu usług oraz dostawy towarów, dla której obowiązek podatkowy powstał w czerwcu)
 • Zapłata VAT i złożenie skróconej deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu za czerwiec
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zh za czerwiec
 • Złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego informacji podsumowującej za II kwartał 2010 r. przez podmiot dokonujący nabyć wewnątrzwspólnotowych lub dostaw wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
28.07.2010:

 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za czerwiec (oraz złożenie deklaracji za czerwiec WZP-1M przedsiębiorstwa i WZS-1M - spółki)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za II kwartał 2010 r.; jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń; oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K przedsiębiorstwa i WZS-1K - spółki
30.07.2010:

 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za I półrocze 2010 r.
 • Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu za I półrocze 2010 r.
 • Zbierający zużyty sprzęt sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze 2010 r.
02.08.2010:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za I półrocze oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za czerwiec o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone