e-Kadry i płace

2010-07-11


12.07.2010:
 • Przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową są obowiązani przekazywać NBP sprawozdanie z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za II kwartał 2010 r.
 • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
 • Przekazanie do urzędu skarbowego rocznego sprawozdania finansowego, opinii i raportu biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu) oraz odpisu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe przez podatników, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu
 • Zapłata składek za czerwiec na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie oraz złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA
15.07.2010:

 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za czerwiec lub II kwartał 2010 r. (nie dotyczy podatników składających VAT-UE w formie elektronicznej)
 • Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki kontynuującej działalność
 • Złożenie w rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały, postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku albo pokryciu straty, a w przypadku spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych; sprawozdania z działalności jednostki
 • Przekazanie odpowiednich dokumentów do opublikowania w Monitorze Polskim B: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym, opinii biegłego rewidenta, odpisu uchwały właściwego organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania i podziale zysku lub pokryciu straty
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych