e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2005-12-08


Uchwała z dnia 29 listopada 2005 r. (sygn. akt II PZP 8/05).
Przepisy art. 42 § 1-3 k.p. oraz art. 24113 § 2 k.p. nie mają zastosowania do wprowadzenia mniej korzystnych dla pracownika postanowień porozumienia zbiorowego zawartego przez zakładowe organizacje związkowe i spółkę akcyjną powstałą w skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, zmieniającego porozumienie zbiorowe (pakiet socjalny) zawarte wcześniej przez wymienione zakładowe organizacje związkowe i przedsiębiorstwo państwowe w związku z planowaną komercjalizacją tego przedsiębiorstwa.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 29 listopada 2005 r. (sygn. akt II UZP 12/05, II UZP 13/05).
Do odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie renty socjalnej stosuje się art. 4779 § 31 k.p.c.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 29 listopada 2005 r. (sygn. akt II PZP 7/05).
Powszechne Towarzystwo Emerytalne przejmujące zarządzenie otwartym funduszem emerytalnym ponosi odpowiedzialność za zobowiązania pracownicze zlikwidowanego Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego (art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych - tekst jednolity : Dz. U. z 2004r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 25 listopada 2005 r. (sygn. akt I UZP 3/05).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego
"Czy zachodzą podstawy do pozbawienia rolnika emerytury przyznanej mu w trybie przepisów ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. nr 24, poz. 133 z póżn. zm.) w przypadku gdy po 13 latach od daty podjęcia wypłaty świadczenia okazało się, że rolnik w akcie notarialnym przekazującym następcy nieodpłatnie gospodarstwo rolne, nie ujawnił w akcie tym wszystkich nieruchomości (gruntów) będących w posiadaniu rolnika, a tym samym nie przekazał w sposób formalny całości gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 59 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 i 6 oraz art. 53 tej ustawy, przy jednoczesnym faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej w dacie przyznania świadczenia."
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl