e-Kadry i płace

2010-06-13


15.06.2010:
 • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • Ostateczny termin przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za 2009 r. oraz wydania opinii dla następujących podmiotów gospodarczych: spółki z o.o.; towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych; spółki akcyjne; spółdzielnie
 • Udostępnianie sprawozdania finansowego, opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz członkom spółdzielni. Spółka akcyjna udostępnia ponadto akcjonariuszom sprawozdanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej
 • Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Emerytur Pomostowych odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
 • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
21.06.2010:

 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za maj
25.06.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
28.06.2010:

 • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa