e-Kadry i płace

Urlop wypoczynkowy: Zmiana terminu 2010-05-16


Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane pracownikom zgodnie z planem urlopów, jeżeli taki jest tworzony przy uwzględnieniu wniosków pracowników i konieczności zapewnienia normalnego toku pracy zakładu.

Zmiany w terminach rozpoczęcia urlopu mogą być spowodowane przesunięciem terminu urlopu na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Obligatoryjne przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu na późniejszy okres następuje, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie. Przyczynami usprawiedliwiającymi obligatoryjne przesunięcie urlopu jest nieobecność z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy, lub urlopu macierzyńskiego.

Natomiast część urlopu niewykorzystaną z ww. powodów pracodawca jest zobowiązany udzielić w terminie późniejszym (art. 166 k.p.). Przepis ten wyczerpująco wylicza okoliczności, w których z mocy prawa następuje przerwanie już rozpoczętego urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca może także odwołać pracownika z urlopu. Jednak taka sytuacja następuje tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, a pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Źródło: kadry.infor.pl