e-Kadry i płace

Zmiany prawa w zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2010-05-09


5 maja 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 64, poz. 398).

Do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 245, poz. 1810 ze zm.) dodano § 4a, który stanowi, że warunkiem wykorzystania funduszu rehabilitacji jest dokonywanie wydatków z tego funduszu w sposób celowy i oszczędny, z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów.

Do § 2 dodano ust 3, który stanowi, że szkolenia, których koszty pokrywane są z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie mogą być łączone w jednym projekcie szkoleniowym ze szkoleniami lub kursami, które są finansowane w ramach indywidualnego programu rehabilitacji.

Oznacza to, że nie można łączyć w jednym projekcie szkoleniowym wydatków na szkolenia z tzw. dużego ZFRON i z IPR z wydatkami na kursy i szkolenia rozwijające pozazawodowe zainteresowania, które można sfinansować z pomocy indywidualnej.

Źródło: POPON