e-Kadry i płace

2010-02-28


01.03.2010:
  • Opłata roczna za 2009 r. wpłacana przez podmioty, które wprowadzają na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny i są zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
  • Wpłata z zysku przez przedsiębiorstwa państwowe
  • Wpłata z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa
  • Przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy podatnikom i urzędom skarbowym (PIT-11)
  • Roczne obliczenie podatku przez płatnika (PIT-40) od dochodu pracownika, który złożył oświadczenie (PIT-12); przekazanie PIT-40 pracownikom i urzędom skarbowym
05.03.2010:

  • Zapłata składek za luty na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz Fundusz Emerytur Pomostowych przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze; złożenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów imiennych
08.03.2010:

  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
10.03.2010:

  • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie