e-Kadry i płace

Ekwiwalent za urlop wchodzi do masy spadkowej 2010-02-22


Roszczenie o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy po zmarłym pracowniku staje się wymagalne w dniu wygaśnięcia stosunku pracy.

Ekwiwalent powinien być wypłacony małżonkowi i uprawnionym członkom rodziny zmarłego. W razie braku takich osób ekwiwalent wchodzi do masy spadkowej.

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Osobami uprawnionymi do renty rodzinnej są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, wnuki przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, małżonek, oraz rodzice.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego wynika z niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu wygaśnięcia stosunku pracy. Prawo to z pewnością można zaliczyć do praw majątkowych ze stosunku pracy zmarłego pracownika. Z tego też względu przysługuje ono wymienionym wyżej członkom rodziny zmarłego pracownika.

Realizacja praw majątkowych po zmarłym pracowniku może nastąpić na rzecz małżonka i uprawnionych członków rodziny bez konieczności stwierdzenia przez sąd o prawach do spadku i jego podziale.

Źródło: kadry.infor.pl