e-Kadry i płace

Zmiana przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych 2010-02-14


19 lutego wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Nowe przepisy stanowią, że niewypłacalność pracodawcy zachodzi w razie niezaspokojenia tych roszczeń z powodu braku środków finansowych w przypadku zaprzestania działalności przez pracodawcę, trwającego dłużej niż 2 miesiące.

W takiej sytuacji nowe przepisy pozwalają pracownikowi otrzymanie pieniędzy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przekazywanie środków FGŚP na wypłatę świadczeń oraz zaliczek, a także wypłata świadczeń ze środków funduszu powoduje z mocy prawa przejście na FGŚP roszczenia wobec pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy lub roszczenia do masy upadłości o zwrot wypłacanych świadczeń.

Ustawa z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy została ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 18 pod poz. 100.

Źródło: kadry.infor.pl