e-Kadry i płace

Opiekun prawny może liczyć na rentę socjalną 2010-02-14


Sejm poparł poprawkę Senatu do noweli ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którą, jeżeli dla osoby pobierającej rentę socjalną ustanowiono opiekę prawną, świadczenie to wypłacane będzie osobie sprawującej tę opiekę.

W przypadku nieodebrania świadczenia przez dwa miesiące, świadczenie to zostanie wstrzymane i ośrodek pomocy społecznej będzie miał obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Jeżeli nie będzie można przeprowadzić rodzinnego wywiadu środowiskowego i nawiązać w inny sposób kontaktu z osobą uprawnioną do świadczenia, zostanie ono odebrane.

Po wprowadzeniu zmiany, do przychodów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej nie będą wliczane zasiłki socjalne oraz pomoc materialna. Dotychczas w tym zakresie nie było jednolitej praktyki.

Nowela przewiduje zwiększenie liczby inspektorów nadzorujących domy pomocy społecznej. Zaostrzone będą kary za prowadzenie tych placówek bez zezwolenia. Nowe prawo zwiększa również kary za prowadzenie domów pomocy społecznej bez wymaganych zezwoleń.

Wszystkie domy pomocy społecznej będą musiały też umieszczać w widocznym miejscu, przy wejściu do budynku, tablicę informacyjną o posiadanym zezwoleniu na prowadzenie placówki i numerze wpisu do rejestru.

Nowela trafi teraz do prezydenta.

Źródło: PAP