e-Kadry i płace

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy 2010-02-07


Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi trzeba udzielić urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów, najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Przepis ten nie pozbawia pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w razie niewykorzystania go do 31 marca roku następującego po roku, w którym nabył to prawo. Oznacza jedynie, że zaległy urlop powinien zostać udzielony w terminie późniejszym i w pierwszej kolejności.

Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W orzecznictwie sądowym ustalił się pogląd, że bieg przedawnienia roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu, chyba że szczególne przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek udzielania przez zakład pracy urlopu w innych terminach.

Źródło: kadry.infor.pl