e-Kadry i płace

2010-01-17


20.01.2010:
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zaliczka na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów-zleceń i o dzieło
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych (dotyczy podatników dla których rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym)
 • Zapłata składki na PFRON i złożenie deklaracji (DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W) za grudzień 2009 r.
25.01.2010:

 • Rozliczenie miesięczne podatku VAT (VAT-7)
 • Rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
01.02.2010:

 • Opłata za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2009 r. oraz wykaz zawierający informacje o sposobie korzystania ze środowiska
 • Deklaracja roczna za 2009 r. o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składana urzędom skarbowym przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R)
 • Deklaracja roczna za 2009 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym składana urzędom skarbowym przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-8AR)
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2009 r. (PIT-16A)
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2009 r. (PIT-28); wpłata ryczałtu za grudzień 2009 r. lub IV kwartał 2009 r. w przypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2009 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2009 r. (CIT-6R)
 • Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego na inny niż kalendarzowy
 • Przekazanie ZUS IWA za 2009 r. do ZUS