e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2010-01-17


Uchwała z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn. akt III PZP 4/09).
Wychowawca zatrudniony w placówce opiekuńczo - wychowawczej, podlegający ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), na mocy art. 35 ust. 2 tej ustawy ma od dnia 1 stycznia 2009r. prawo do połowy wynagrodzenia w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych na podstawie art. 87a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 14 stycznia 2010 r. (sygn. akt III SZP 3/09).
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu na podstawie art. 47946 pkt 2 k.p.c. zażalenia na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiając wydania świadectwa pochodzenia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 9l ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), wydaje orzeczenie w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie, jeżeli jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 7 stycznia 2010 r. (sygn. akt II PZP 13/09).
O wezwaniu do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanego (art. 194 § 1 k.p.c.) Sąd orzeka zawsze postanowieniem wydanym na rozprawie, także wtedy, gdy wezwania do udziału w sprawie może dokonać z urzędu (art. 477 k.p.c.).

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 6 stycznia 2010 r. (sygn. akt I PZP 6/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy Sąd Okręgowy, doręczając dłużnikowi odpis postanowienia w trybie art. 42 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE. 01. 12. 1), ma obowiązek doręczyć go wraz z uzasadnieniem?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl