e-Kadry i płace

2009-12-02


07.12.2009:
  • Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
  • Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach
  • Składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne opłacana przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
10.12.2009:

  • Termin złożenia deklaracji INTRASTAT
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne od osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie
15.12.2009:

  • Miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
  • Składka na ubezpieczenia społeczne odprowadzana przez płatników, niebędących jednostkami budżetowymi, zatrudniających pracowników
  • Składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych