e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-11-25


Uchwała składu 7 sędziów z 18.11.2009 r. (sygn. akt II PZP 7/09).
W sprawach o roszczenia żołnierza zawodowego o potrąconą część uposażenia i o odsetki za zwłokę w wypłacie uposażenia droga przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna, chyba że uprzednio organ administracji wojskowej lub sąd administracyjny uznały się w tych sprawach za niewłaściwe (art. 2 § 3 i art. 1991 k.p.c.); wówczas właściwy jest sąd pracy.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała składu 7 sędziów z 18.11.2009 r. (sygn. akt II PZP 4/09).
Spółka powstała w wyniku komercjalizacji może ponosić odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek błędnego pouczenia spadkobierców uprawnionego pracownika o tym, że nie przysługuje im prawo do nieodpłatnego nabycia akcji.

Źródło: www.sn.pl