e-Kadry i płace

Dzień nawiązania stosunku pracy 2009-11-25


Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeżeli terminu tego nie określono, stosunek pracy nawiązuje się w dniu zawarcia umowy.

Prawo pracy umożliwia stronom umowy o pracę określenie dnia nawiązania stosunku pracy innego niż dzień zawarcia umowy. W takim przypadku dniem nawiązania stosunku pracy będzie dzień, który strony wyznaczyły w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy.

Nie istnieją ograniczenia w kwestii określenia dnia, w którym pracownik ma rozpocząć pracę. Ma to istotne znaczenie w razie dochodzenia uprawnień pracowniczych, bowiem między dniem zawarcia umowy o pracę a dniem rozpoczęcia pracy może przypadać okres czasu, który z prawnego punktu widzenia nie jest okresem zatrudnienia.

Między dniem zawarcia umowy o pracę a dniem rozpoczęcia pracy może dojść do niekorzystnych zdarzeń, np. choroby. Ze względu na to, iż zdarzenia te nie wystąpiły w czasie nawiązanego stosunku pracy, nie ma podstaw do dochodzenia uprawnień przysługujących osobie pozostającej w stosunku pracy.

Źródło: INFOR