e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-11-18


Postanowienie z dnia 5 listopada 2009 r. (sygn. akt II PZP 11/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy zachodzi nieważność postępowania w sytuacji gdy pierwotnie Sąd prowadził sprawy w składzie 1 sędziego i 2 ławników (art. 47 § 2 pkt 1 lit a kpc) o dochodzenie w jednym postępowaniu (art. 191 i 193 § 1 kpc roszczenie ze stosunku pracy, a następnie wyłączył do odrębnego rozpoznania roszczenia, co do których wg generalnej zasady (art. 47§1 kpc) w I instancji właściwym jest Sąd w skladzie 1 sedziego i to postępowanie w dalszym ciągu prowadził i wydał wyrok w składzie 1 sędziego?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 4 listopada 2009 r. (sygn. akt I PZP 4/09).
Pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, kwestionując zgodność z prawem tego rozwiązania, bez wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 k.p.

Źródło: www.sn.pl