e-Kadry i płace

Prawo do świadczeń alimentacyjnych 2009-11-11


Jeżeli ojciec lub matka nie płacą na dzieci alimentów, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują dzieciom do 18 roku życia, a jeżeli się uczą w szkole lub studiują to do 25 lat.

Na bezterminową wypłatę świadczenia mogą liczyć tylko te osoby, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Jednak, jak wyjaśnia „Dziennik Gazeta Prawna”, ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7) przewiduje wyjątki od tej reguły, które powodują utratę prawa do świadczeń.

Traci je dziecko przebywające w rodzinie zastępczej lub np. w domu dziecka czy zakładzie opiekuńczo-leczniczym, a także osoba, która zawrze związek małżeński lub osiągnie pełnoletniość i ma dziecko.

Na tę ostatnią sytuację zwrócił uwagę Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, w swoim wystąpieniu do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki społecznej. Jego zdaniem takie ograniczenie dyskryminuje młodą matkę, bo w analogicznej sytuacji, gdy osoba uprawniona nie ma dziecka, a kontynuuje naukę w szkole wyższej, świadczenie będzie otrzymywać.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna