e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-10-21


Uchwała z dnia 16 października 2009 r. (sygn. akt I UZP 10/09).
Trzyletni okres wynikający z art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, należy liczyć od daty wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu tego świadczenia.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała składu 7 sędziów z 15.10.2009 r. (sygn. akt II UZP 3/09).
Przepis art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) – także w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2010 r. przed zmianą dokonaną przez art. 45 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1656) – stanowi podstawę odpowiedniego stosowania do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne przepisów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne o odpowiedzialności osób trzecich za zaległości składkowe.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała składu 7 sędziów z 15.10.2009 r. (sygn. akt I UZP 3/09).
1. Za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na ubezpieczenie zdrowotne członkowie jej zarządu ponoszą odpowiedzialność także wówczas, gdy decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzekająca o tej odpowiedzialności została wydana po wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., w związku z art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.).
2. Decyzja, o której mowa w punkcie 1, powinna być wydana wobec wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 13 października 2009 r. (sygn. akt II UZP 9/09).
Osoba wyznaczona na podstawie art. 33a ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) na stanowisko tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego, lub na podstawie art. 66 ust. 1 tej ustawy na stanowisko zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego nie należy do kategorii osób określanych mianem członków organów zarządzających inną osobą prawną w rozumieniu art. 116a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 116 tej ustawy.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 13 października 2009 r. (sygn. akt II UZP 8/09).
Do okresu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy (art 21 ust. 8 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.) wlicza się okresy pobierania renty rolniczej.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 13 października 2009 r. (sygn. akt II PZP 10/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy w przypadku, gdy dwie pierwsze umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy zostały zawarte przez strony stosunku pracy w okresie od 2 czerwca 1996 r., ale przed 29 listopada 2002 r., przy czym przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie była dłuższa niż 1 miesiąc, to trzecia umowa o pracę na czas określony zawarta pomiędzy tymi samymi stronami po dniu 30 kwietnia 2004 r. jest równoznaczna w skutkach prawnych z umową o pracę na czas nieokreślony w rozumieniu przepisu art. 25(1) § 1 kodeksu pracy?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl