e-Kadry i płace

Umowa o pracę może być sporządzane w języku obcym 2009-10-21


Umowy o pracę zawierane w Polsce powinny być sporządzane w języku polskim. Zasada ta nie dotyczy cudzoziemców, którzy pracują na terenie RP i władają językiem obcym, w którym jest sporządzona ich umowa o pracę.

Wynika to z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz.U. nr 161, poz. 1280), która weszła w życie. Wprowadzenie zasady, że umowy o pracę zawierane na terenie Polski powinny być sporządzone w języku polskim, nie oznacza, że strony stosunku pracy nie mogą przygotować dwujęzycznych wersji umów o pracę. W takich przypadkach podstawą wykładni przepisów umowy będzie jednak wersja sporządzona w języku polskim, jeżeli pracownik jest obywatelem polskim.

Dokumenty z zakresu prawa pracy będzie można też sporządzać wyłącznie w języku obcym. Takie uprawnienie będzie jednak przysługiwało tylko pracownikom cudzoziemcom władającym tym językiem. Dodatkowo jeszcze przed zawarciem umowy pracodawca będzie musiał poinformować go o prawie do zawarcia umowy spisanej po polsku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna