e-Kadry i płace

Warunki szkolenia pracowników zostaną określone w umowie 2009-10-14


Jak wynika z senackiego projektu nowelizacji kodeksu pracy dotyczącego podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników, zatrudnionemu który podejmie naukę w systemie dziennym, będzie przysługiwał urlop szkoleniowy lub zwolnienie z części dnia pracy na czas trwania obowiązkowych zajęć.

Zgodnie z projektem pracodawca, który chce skierować pracowników na szkolenie lub naukę w szkole, będzie zawierał z nimi umowy, które określą wzajemne prawa i obowiązki stron.

W Senacie odbyło się pierwsze czytanie projektu, który trafi teraz do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Zasady podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników muszą się zmienić, bo obecnie obowiązujące przepisy zostały uznane za niekonstytucyjne (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r., sygn. K 28/08). Artykuł 103 kodeksu pracy i rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472 z późn. zm.) stracą moc obowiązującą 10 kwietnia 2010 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna