e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-09-09


Uchwała z dnia 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 7/09).
Ustanie „poprzedniej niezdolności do pracy” (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszonego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U z 2005 r. Nr 31, poz 267 ze zm.) oznacza ustanie niezdolności do pracy, w znaczeniu medycznym; odmówił udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione w pkt 2 i 3 postanowienia Sądu Okręgowego.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 6/09).
Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy ( art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst : Dz.u. z 2007 r. Nr 4, poz.74 ze zm.)

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 2 września 2009 r. (sygn. akt II UZP 5/09).
Okres pozostawania duchownym przed dniem 1 lipca 1989r. nie jest okresem składkowym (art. 6 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) jeżeli po tej dacie nie były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne osób duchownych z powodu niepodlegania temu ubezpieczeniu.

Źródło: www.sn.pl