e-Kadry i płace

Nowe rozporządzenie dot. odbywania stażu przez bezrobotnych 2009-09-09


Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak wydała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, które zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 142, pod poz. 1160.

Rozporządzenie wprowadza ograniczenie liczby osób bezrobotnych, które mogą jednocześnie odbywać staż u danego podmiotu będącego organizatorem stażu. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora.

Z kolei organizator stażu nie zatrudniający pracowników będzie mógł przyjąć na staż jednocześnie tylko jednego bezrobotnego.

Przepisy rozporządzenia wprowadzają też ograniczenie możliwości ponownego odbycia stażu przez bezrobotnego u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym bezrobotny już wcześniej odbył staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Rozporządzenie wprowadza także normy czasu pracy i rozkładu czasu pracy osób odbywających staż. Ponadto określa, że jedną z przyczyn powodujących przerwanie stażu jest usprawiedliwiona nieobecność bezrobotnego uniemożliwiająca realizację programu stażu.

Źródło: kadry.infor.pl