e-Kadry i płace

Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej 2009-09-02


Od 5 sierpnia 2009 r. obowiązują zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowelizacja przepisów zmieniła wykaz dokumentów, jakie trzeba przechowywać w aktach osobowych pracowników.

W wyniku nowelizacji wprowadzono obowiązek przechowywania w części B akt osobowych pracowników, takich jak dokumentów dotyczących wykonywania pracy w formie telepracy. Na przykład wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy, pisemną zgodę pracownika na przeprowadzenie przez pracodawcę kontroli wykonywania przez niego telepracy.

Należy także przechowywać pisma dotyczące udzielania pracownikom dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego.

Dotychczas nie istniał obowiązek przechowywania tych dokumentów w aktach osobowych, ponieważ ww. dokumenty wiążą się z nowymi regulacjami wprowadzonymi w prawie pracy. Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mogli korzystać z dodatkowych urlopów macierzyńskich i urlopu ojcowskiego. Natomiast od 16 października 2007 r. uregulowano w przepisach wykonywanie pracy w formie telepracy.

W wyniku nowelizacji zlikwidowano natomiast obowiązek przechowywania w aktach osobowych kopii zawiadomienia urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika zarejestrowanego wcześniej jako bezrobotny. Zmiana ta jest efektem uchylenia od 1 lutego br. obowiązku powiadomienia przez pracodawcę urzędu pracy o zatrudnieniu pracownika będącego wcześniej bezrobotnym. Na skutek tej zmiany przepisów zmianie uległ również wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Pracodawca nie musi już wymagać, aby osoba starająca się o pracę podawała w nim informację o pozostawaniu lub nie w rejestrze bezrobotnych.

(Podstawa prawna: Rozporządzenie z 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 115, poz. 971).

Źródło: Gazeta Prawna